Govor

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, sve vas lijepo pozdrvljam. Ispravljam krivi navod zastupnika Arnauta koji se trudi i juče i danas, i cijelo vrijeme, u javnosti kazati kako Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa nije radilo ili pak nije održavalo sjednice zbog predmetnog slučaja protiv Dragana Čovića. To nije istina, to nije točno. Naše Povjerenstvo je prestalo sa radom onog momenta kada nismo imali uvjete za donošenje odluka, jer Poslovnik Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa definira da za odluke mora biti najmanje dva glasa iz svakog konstitutivnog naroda. Radi podsjećanja, sve odluke na tom Povjerenstvu su donesene jednoglasno, znači svaki zahtjev za pokretanje postupka, stegovnog postupka protiv bilo kojeg člana koji se podnio donesen je jednoglasno i svaka odluka o izricanju sankcija donesena je jednoglasno, bez obzira na imena o kojima se radi. Ovdje se nikad nije spomenulo, niti pred ovim Domom, niti u javnosti, koliko smo imali odluka o sankcijama određenih dužnosnika koji su sjedili u Parlamentu, jedino se spominje zahtjev Dragana Čovića koji je, niti svojim znanjem, itd., dobio određena sredstva na određenu udrugu koja su, naravno, izvan onoga što zakon definira. Znači, i nikakvog problema nema niti kod bilo kojeg dužnosnika ni danas da se predmetno pitanje riješi u skladu sa zakonom kao i za sve druge slučajeva koji se nađu pred ovim Povjerenstvom koje radi svoj posao. Tako da molim vas da budemo, i naša intencija je da ovaj Zakon, da pred njim budemo svi isti, zbog toga su stavovi članova HDZ-a BiH da donesemo zakon koji će, uistinu kojemu će biti svrha sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i sprječavanje javnog, znači sprječavanje privatnog utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, transparentnosti i povjerenja naroda i građana u ovaj Zakon i one koji obnašaju dužnost u ime i ovog i svih drugih zakona. Hvala ljepa.