Govor

Dobro, onda, imao sam dosta toga da kažem, mislim da je važno bilo da se čuju i neke pozitivne stvari iz ovog Izvještaja, ali, naravno, te pozitivne stvari nisu rezultat rada Vijeća ministara u 2019. godini, već su rezultat rada realnog sektora kojemu je najmanje u ovom Izvještaju posvećena pažnja, odnosno uopće nije posvećena pažnja. Znači, ono što je dobro i pozitivno da je imalo povećanje prihoda na Jedinstvenom računu i u 2019. godini u odnosu na radnije godine, na 2018. godinu. Ono što nije dobro, niste realizirali projekte javnih investicija koje je Vijeće ministara planiralo u 2019. godini. Tako da u 111 projekata svega 19 je realizirano, a 92 projekta uopšte nisu realizirana. Također dobro je i to što imamo povećanje prihoda iz cestarina na naftu i naftne derivate, ali nemamo uopće informacija o tome gdje su sredstva utrošena od cestarina. Tako da ću ja predložiti jedan zaključak: – Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara da u roku od 30 dana izradi i dostavi na razmatranje Predstavničkom domu Izvještaj o stanju i utrošku prihoda od cestarine na naftu i naftne derivate za period od 2017. do 2019. godine. Izvještaj treba izraditi za svaku godinu navedenog perioda, a isti treba sadržavati i listu projekata za koje su finansijska sredstva utrošena, s pojedinačnom vrijednosti svakog projekta, kao i ukupnom utrošku finansijskih sredstava, odnosno stanju prikupljenih prihoda od cestarine na naftu i naftne derivate u izvještajnom periodu. Hvala.