Govor

Hvala. Zaključujem raspravu i tačku šest. Tačka sedam, Ad. 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini, predlagači: poslanice Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina i Edita Đapo, broj: 01-02-1-1408/20, od 09.07.2020. godine, sa Mišljenjem Zajedničke komisije za ljudska prava