Govor

Hvala lijepo. Gospodine predsjedavajući, zamjenici predsjedavajućeg, kolege i kolegice zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam. Dozvolite mi da dam komentar na odgovore na tri pitanja koja sam dobila. Naime, prvo pitanje koje sam postavila još u januaru mjesecu Savjet ministara, odnosno Vijeća ministara je utvrdilo odgovor još u aprilu, međutim na julskoj sjednici nisam mogla dati komentar jer to pitanje, odgovor nisam bila dobila. Naime, moje pitanje se odnosilo na alternativna goriva na godišnjem nivou BiH kako čvrsta, tečna i plinovita, a posebno pitanje je bilo – Koliko je učešće uvoza smeća iz Republike Hrvatske i drugih zemalja u odnosu na smeće kao alternativno gorivo iz BiH i da li se provodi i kakvi su rezultati kontrole da se u uvoznom kontigentu smeća na krijumčari slučajno nuklearni otpad u BiH i da li je počelo sa izradom ili je gotov plan upravljanja otpadom, kao i strateški dokumenti za čiju izradu je bilo predviđeno da će biti pozvani stručnjaci iz ove oblasti iz cijele BiH? Ja se zahvaljujem Vijeću ministara na vrlo korektnom odgovoru, posebno na ovim podacima vezano za godišnju, godišnje korištenje ili proizvodnja alternativnog goriva. Međutim, ono što je posebno interesantno da Vijeće ministara ne može odgovoriti na pitanje konkretno koliko je učešće uvoza smeća iz drugih zemalja u odnosu na smeće kao alternativno gorivo iz BiH zato što je, navodno, proizvodnja alternativnog goriva iz otpada dio integralnog sistema upravljanja otpadom u skladu sa entitetskim i Brčko distrikt strateškim dokumentima za upravljanje otpadom. Ne postoje specifični podaci iz oblasti upravljanja otpadom u BiH uz aktivno učešće svih relevantnih aktera u BiH, pa se trenutno vode aktivnosti na uspostavljanju jedinstvenog informacionog sistema za oblast upravljanja otpadom koji ima za cilj objedinjavanje protoka informacija. Drago mi je što je u ovom odgovoru na konkretan način očito se da naslutiti da će se na tom pitanju raditi, u međuvremenu smo iz medija informirani, barem ja, da imamo uvoz smeća iz Italije u entitetu Republike Srpske, što znači da na nivou BiH zaista moramo nešto u tom smislu činiti. Kontrola da li ima u tom smeću i radioaktivnog otpada me je začudila što se tiče odgovora, jer da je navodno Agencija nadležna da kontroliše, Agencija nadležna da kontroliše da li postoji radijacijskog, nuklearnog otpada na mjestu utovara itd. i ovdje nadležne institucije, odnosno ministarstva u Vijeću ministara nemaju te podatke, te ću ja sigurno uputiti Agenciji pitanje, ne samo ja, nego sigurno i oni. Ohrabruje činjenica da će se, da se provode i da postoje određeni pomaci kontrole da se u uvoznom kontigentu smeća ne krijumčari i nuklearni otpad u BiH i u skladu sa entitetskim zakonima po osnovu zahtjeva uvoznika otpada entitetska ministarstva donose rješenja kojim se utvrđuje obaveza uvoznika da prije svake isporuke otpada na mjestu utovara zapravo obavi prekogranični prevoz, izvrši radiološku kontrolu otpada i to radi Agencija, Državna agencija regulatorna za radijacijsko i nuklearnu bezbjednost samostalno, ali sigurna sam da svi mi očekujemo da će taj odgovor biti transparentan i za nas, ne samo za nas zastupnike, nego općenito za javnost BiH. Četvrto pitanje, podpitanje je bilo vezano za plan upravljanja otpadom i ovdje vidim da su pokrenuli inicijative i aktivnosti u saradnji sa Švedskom Vladom da se konačno izradi taj strateški dokument, što smatram vrlo važnim, vrlo bitnim i zahvaljujem se na ovom opširnom odgovoru. Sledeće moje pitanje koje sam uputila odnosi se na pitanje vezano za aktivnosti koje se poduzimaju za smanjenje i uništenje ambrozije. Pošto ima jako puno građana, djece i odraslih koji pate od alergije, a imamo problem sa tom korovskom biljkom, dobila sam vrlo korektan odgovor od Ministarstva za okoliš Federacije BiH, koji obavještava da su usvojili Akcioni plan za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH, da su programirane aktivnosti i data konkretna zaduženja federalnim institucijama i upravnim organizacijama na provođenju programa upoznavanja javnosti s ciljem prevencije i zaštite od štetnog djelovanja ambrozije na području Federacije. Taj Akcioni plan usvojen je još 2008. godine, da bi na kraju upućeno bilo sve do 2011. sa odlukama da kantonalna ministarstva budu ta koja će ažurirati podatke i da te podatek proslijede nadležnom Federalnom inspektoratu. Međutim, to se nije dogodilo, ali je izrađena Mapa rasprostranjenosti ambrozije u Federaciji i postupak inter, inventarizacije i kartiranja invazionih vrsta, uključujući i ambroziju na području Federacije okončan je tokom 2019. Finansiranje ovih zadataka urađeno je u okviru planiranih aktivnosti, ali se za 2020. godinu pokrenuta aktivnost koja je imala rezultata na podizanju svijesti o sprječavanju širenja i uništavanju korovske biljne vrste ambrozije, ovaj, malo poremetila, obzirom da su sredstva predviđena za to preusmjerena za ...