Govor

Zahvaljujem kolegi Miletiću. Dalje se niko ne javlja, rasprava je zaključena. Idemo da glasamo o Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu. Prisutno je 12 – za 5, protiv 6, uzdržan 1. Federacija BiH – za 5, protiv 3, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 3, uzdržan 1. Dakle, nemamo opštu većinu. Konstatujem da Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu nije usvojen. Sada glasamo o Programskom planu i Finansijskom plan BHRT-a za 2020. godinu. Njega primamo k znanju, je li tako? Prisutno 12 – za 5, protiv 6, suzdržan 1. Federacija BiH – za 5, protiv 3, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 3, uzdržan 1. Nemamo opšte većine. Konstatujem da Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu nisu primljeni k znanju. Prelazimo na 13. tačku, Ad. 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16-1-1595/20 od 31.07.2020. godine