Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikcije Doma naroda. Komisija nije prihvatila Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, a prihvatila je Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, nije usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, a primio je k znanju Programski plan i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu. Riječ dajem Asimu Fazliću, predsjedavajućem Komisije ako ima potrebe. Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnosiocu Izvještaja ako je prisutan i ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja ra riječ? Ne. Zatvaram raspravu. Glasamo o Izvještaju o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu.