Govor

Na sjednici Doma naroda od 8.10.2020. godine nismo imali entitetsku većinu. Kolegij kao nadležna komisija nije postigao saglasnost. Idemo u drugi krug glasanja. Molim da ponovite glasanje. Dakle, prisutno je 12 – za 5, protiv 3, uzdržana 4. Federacija BiH – za 5, protiv niko, uzdržana 3, Republika Srpska – za niko, protiv 3, uzdržan 1. Konstatujem da je zahtjev delegata Asima Sarajlića usvojen. Prelazimo na tačku 12., Ad. 12. Razmatranje materijala Upravnog odbora BHRT-a: a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, broj: 01,02- 50-18-1503/20 od 23.07.2020. godine; b) Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu, broj: 01,02-50-18-1031/20 od 29.05.2020. godine