Govor

Na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 08.10.2020. godine, razmatrali smo Informaciji o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Nismo dobili, dakle, entitetsku većinu. Kolegijum nije postigao, kao nadležna komisija, saglasnost. Sada se izjašnjavamo u drugom krugu. Dakle, prisutno je 12 – za 6, protiv 4, uzdržana 2. Federacija BiH – za 3, protiv 4, uzdržan 1, Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da je Informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavljena od delegatkinje Dušanke Majkić, usvojena. Prelazimo na tačku 10., Ad. 10. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2019. godine – veza: akt broj: 01,02-16-1-1678/20 od 24.08.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine