Govor

Na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 08.10.2020. godine, razmatrali smo Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu. Prilikom glasanja navedeni Izvještaj nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegijumu Doma naroda. Kolegijum nije postigao saglasnost i danas se izjašnjavamo u drugom krugu. Dakle, molim da obezbijedite glasanje u drugom krugu. Dakle, prisutno je 12 – za 4, protiv niko, uzdržanih 8. Federacija BiH – za 4, protiv niko, uzdržana 4, Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržana 4. Dakle, konstatujem da je Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu usvojen. Prelazimo na tačku devet, Ad. 9. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavlјene od delegatkinje Dušanke Majkić – veza: akt broj: 02- 50-6-1964/20 od 08.10.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine