Govor

Na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 08.10.2020. godine, razmatrali smo zaključak iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava koji glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine“. Prilikom glasanja navedeni zaključak nije dobio potrebnu entitetsku većinu, pa je uslijedilo usaglašavanje u Kolegijumu Doma naroda. Dobili ste Izvještaj komisije Kolegijuma Doma naroda. Članovi Kolegijuma Doma naroda kao komisija nisu postigli saglasnost o zaključku iz Mišljenja Zajedničke komisije za lјudska prava Parlamentarne skupštine BiH. U skladu sa članom 75. stav (4) Poslovnika Doma naroda glasamo o zaključku iz Mišljenja Zajedničke komisije za lјudska prava Parlamentarne skupštine BiH. Napominjem da se o ovoj tački dnevnog reda ne vodi rasprava. Glasamo o zaključku iz Mišljenja. Dakle, prisutno je 12 – za 7, protiv niko, uzdržanih 5. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržan 1, Republika Srpska – za niko, protiv niko, uzdržana 4. Dakle, konstatujem da je zaključak iz Mišljenja Zajedničke komisije za lјudska prava Parlamentarne skupštine BiH usvojen. Prelazimo na tačku osam, Ad. 8. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu – veza: akt broj: 01,02,03-37- 1656/20 od 17.08.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine