Govor

Nema entitetske, ide na usaglašavanje. Drugi ćemo put po proceduri usaglašavanja. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, Ad. 7. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaklјučku iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava koji glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine“- veza: akt broj: 03/6-50-14-12-6/20 od 14.09.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine