Govor

Ovo je drugo čitanje. U drugom čitanju vodi se rasprava o amandmanima i glasa o Prijedlogu zakona. Dobili ste Izvještaj Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Komisija je prihvatila tekst Prijedloga zakona, te predlaže Domu njegovo usvajanje. Predstavnički dom je na 12. sjednici, održanoj 15.09.2020. godine, usvojio Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Riječ dajem predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet, Dušanki Majkić, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Sada dajem riječ predlagaču ako je prisutan i ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Dakle, prisutno je 12 – za 11, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine usvojen. Prelazimo na šestu tačku, Ad. 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-02-1-840/19 od 27.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH