Govor

Hvala lijepo. Javlja li se neko dalje za diskusiju? Ne. Zaključujem raspravu. Glasamo, dakle, o proceduri o tome da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Pripremite se za glasanje. Dakle, prisutno je 11 – za 11, protiv niko, uzdržan niko. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan niko. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Prelazimo, dakle, na raspravu o Prijedlogu zakona po hitnom postupku. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Dajte mogućnost da glasamo. Dakle, prisutno je 11 – za 5, protiv 5, uzdržan 1. Federacija BiH – za 5, protiv 3, uzdržan niko, Republika Srpska – za niko, protiv 2, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine nije usvojen. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je, Ad. 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20 od 02.07.2020. godine