Govor

Hvala lijepo. Ko se dalje javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o proceduri, dakle glasamo o tome da li ćemo Prijedlog zakona razmatrati po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Dajte mogućnost da glasamo. Dakle, prisutno je 11 – za 11, protiv niko, uzdržan niko. Imamo opštu, imamo, dakle Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan niko. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Dakle, konstatujem zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, usvojena je, dakle, hitna procedura. Sada otvaram raspravu o sadržaju Zakona. Ko se javlja za riječ ili su sve rasprave iscrpljene vezano za proceduru? Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Dajte mogućnost da glasamo. Dakle, prisutno je 11 – za 5, protiv 6, uzdržan niko. Federacija BiH – za 5, protiv 3, uzdržan niko, Republika Srpska – za niko, protiv 3, uzdržan niko. Dakle, nemamo opšte većine. Konstatujem Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine nije usvojen. Prelazimo na tačku tri, Ad. 3. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-2147/20, od 03.11.2020. godine