Govor

Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zatvaram raspravu. Idemo na glasanje o Zapisniku sa 12. sjednice. Dakle, prisutno 12 – za 11, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za 3, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu i entitetsku većinu i da je Zapisnik usvojen. Prelazimo na tačku dva, Ad. 2. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-2146/20 od 03.11.2020. godine