Govor

Nema opšte većine, dakle ova dopuna dnevnog reda nije prihvaćena. Prelazimo na tačku jedan, Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH