Govor

Hvala lijepo. Delegat Mladen Bosić dobio je odgovor u pisanoj formi na postavljeno pitanje od Centralne izborne komisije BiH, također delegat Zlatko Miletić dobio je odgovor u pisanoj formi na postavljeno pitanje od Ministarstva civilnih poslova BiH. Da li su delegati zadovoljni dobijenim odgovorima? Jesu. Hvala vam lijepo. Prelazimo, dakle, idemo dalje za 13. sjednicu predložen je sledeći izmijenjeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-2146/20 od 03.11.2020. godine; 3. Zahtjev delegata Denisa Bećirovića za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-2147/20 od 03.11.2020. godine; 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20 od 02.07.2020. godine; 5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20 od 31.03.2020. godine; 6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02- 02-1-840/19 od 27.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 7. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaklјučku iz Mišlјenja Zajedničke komisije za lјudska prava koji glasi: „Nalaže se Savjetu ministara BiH da do kraja ove kalendarske godine u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine“- veza: akt broj: 03/6- 50-14-12-6/20 od 14.09.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine; 8. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu - veza: akt broj: 01,02,03-37- 1656/20 od 17.08.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine; 9. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju ministarke spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, dostavlјene od delegatkinje Dušanke Majkić – veza: akt broj: 02-50-6- 1964/20 od 08.10.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine; 10. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Informaciji o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2019. godine - veza: akt broj: 01,02-16-1-1678/20 od 24.08.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine; 11. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaklјučku delegata Asima Sarajlića koji glasi: „Pozivaju se entitetske agencije državne službe i Vlada Brčko Distrikta BiH da u što kraćem roku uspostave i učine operativnim registar zaposlenika u institucijama entiteta i Brčko Distrikta BiH sa podacima o nacionalnoj, polnoj, kvalifikacionoj strukturi i nacionalnoj strukturi rukovodećih službenika“- veza: akt broj: 01,02-50-18-1555/20 i 02-50-6-16-12/20 od 08.10.2020. godine, broj: 02-50-6-16-12/20 od 12.11.2020. godine; 12. Razmatranje materijala Upravnog odbora BHRT-a: a) Izvještaj o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2019. godinu, broj: 01,02-50- 18-1503/20 od 23.07.2020. godine; b) Programski planovi i Finansijski plan BHRT-a za 2020. godinu, broj: 01,02- 50-18-1031/20 od 29.05.2020. godine; 13. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, podnosilac: Predsjedništvo BiH, broj: 01,02-16- 1-1595/20 od 31.07.2020. godine; 14. Izvještaj o finansijskoj reviziji izvršenja Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9- 1910/20 od 29.09.2020. godine; 15. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva Predsjedništvo BiH da, u najkraćem mogućem roku od dana usvajanja ove inicijative, donese Odluku o angažovanju Oružanih snaga BiH na državnoj granici Bosne i Hercegovine s cilјem pomoći Graničnoj policiji BiH u zaustavlјanju ilegalnih prelazaka državne granice i osiguranja bezbjednosti za sve narode i građane Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-1762/20 od 03.09.2020. godine; 16. Izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH - Izvještaj o utvrđivanju prijedloga rang-liste kandidata za izbor direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, dostavlјen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-50-16-1091-7,1/20 od 06.10.2020. godine; 17. Imenovanje sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu - Izvještaj o utvrđivanju liste uspješnih kandidata za imenovanje sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma za sprovođenje procedure imenovanja sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu, broj: 01,02-50-14-1183-4/20 od 13.10.2020. godine; 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH – C (Fi 82.304- SERAPISA2010-0562), broj: 01,02-21-1-1872/20 od 23.09.2020. godine. Ovo je usaglašeni izmjenjeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda koji ste dobili. Da li se neko javlja za riječ? Kolega Bećirović. Izvolite.