Govor

Poštovane koleginice i kolege, moje delegatsko pitanje upućeno je predsjedavajućem Savjeta ministara. Pitanje koje je postavljeno nismo ni znali da zaslužuje ovakvu pažnju, jer nikad nije bilo tako eksplicitno napisano, tako jasno i brojem, jer kad kažete da nečega ima mnogo, a ne kažete pri tom i koliko odma imate problem. Dakle, u Izvještaju o izvršenju Budžeta institucija BiH s pozivom na Izvještaj o radu Pravobranilaštva, koji mi još nismo, o kome nismo raspravljali, stigao je u proceduru ali o njemu nismo raspravljali, stoje alarmantni podaci, da prema, znači, tom Izvještaju sa stanjem na 31.12.2019. Bosna i Hercegovina, odnosno Pravobranilaštvo kao zaštitnik Bosne i Hercegovine ima u radu 984 predmeta u kojima se kao tužena strana pojavljuju institucije Bosne i Hercegovine, vrijednost ukupna svih tih predmeta je više od 253 miliona maraka ili više od jedne četvrtine budžeta institucija BiH. Radi se o 32 institucije, dakle 984 parnična predmeta i četvrtina je budžeta kako sam rekla, institucije sa najvećim brojem sporova, znači one koje bi morale nešto napraviti za tolike godine svog rada su: 1. Ministarstvo odbrane sa 195 predmeta ili skoro 25 miliona maraka, 2. Uprava za indirektno oporezivanje 67 predmeta ili skoro 27 miliona maraka, 3. Savjet ministara, tako stoji, šta je u tome sadržano vidjećemo, 15 predmeta više od 20 miliona maraka, 4. Ministarstvo komunikacija i transporta 6 predmeta ili više od 7,5 miliona maraka i 5. Agencija za identifikaciona dokumenta i razmjenu podataka 3 predmeta blizu 5 miliona maraka. To je svega navedeno pet institucija, ostalih još 27 koje nisam navodila, čiji iznosi su manji ili oko milion maraka, to stanje je alarmantno. Znači, opasnost po budžet su velike, zato sam odlučila i da postavim ovo pitanje predsjedavajućem Savjeta ministara, a ono se svodi na tri stvari: Šta namjerava preduzeti Savjet ministara prema institucijama čije poslovanje generiše sudske sporove? Šta Savjet ministara preduzima na usklađivanju propisa koji regulišu primanja iz radnog odnosa zaposlenih u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti BiH? I konačno zadnje, da li Savjet ministara putem resornog ministarstva, u ovom slučaju Ministarstvo pravde, priprema pravni okvir za provođenje postupka vansudske nagodbe u cilju postizanja mogućih ušteda u potrošnji budžetskih sredstava? Hvala.