Govor

.... zaista mislim da mi ovdje više nego komplikujemo. Šta je suština ovih zaključaka? Suština ovih zaključaka je da se sačini registar, to je ključ, a registar treba to, to je posao Savjeta ministara i ne ovog Doma, ni ne znam kojeg Doma i umjesto da Savjet ministara traži od državne službe, odnosno od Agencije da to uradi, a Agencija će dati metodologiju kako će taj registar izgledati, kako će i nacionalna i polna i ne znam starosna itd. struktura da izgleda. I ne znam zašto se mi uopšte ovdje bavimo time, jer imamo izvještaj koji imamo ombudsmena i mislim da treba danas usvojiti Izvještaj ombudsmena, a ako hoćete već da zaduži se Savjet ministara da zaduži Agenciju za državnu službu oko registra uposlenika. Na kraju imamo tamo, ima svi svoje ministre, pa neka oni taj posao politički prenesu i nek to urade. A da mi dalje ne gubimo vrijeme, jer mislim da nećemo ovdje postići, ovaj, svak riječ, dvije i nećemo riješiti ništa.