Govor

Da, ali ovdje piše – zadužuje se agencija BiH službu da u što kraćem ...zadužuje se Agencija za državnu službu. Ne, ali ovdje – zadužuje za državnu službu da u što kraćem roku uspostavi i učini operativni registar rukovodećih i svih drugih uposlenika u institucijama na nivou BiH sa podacima o nacionalnoj, spolnoj i kvalifikacionoj strukturi. Osnov za ovo je rezultati popisa 2013. ... traži nacionalno izjašnjenje da ne može biti drugačije nego onako kako se izjasnio ...