Govor

Dobili ste Mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, Komisija je prihvatila Izvještaj. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine usvojio Izvještaj. Riječ dajem delegatu Lazaru Prodanoviću, kojeg je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma, ako ima potrebe. Nema, zahvaljujem. Riječ dajem podnosiocu, ako cijeni da ima potrebe, ako je prisutan. Nema potrebe. Otvaram raspravu. Kolega Asim Sarajlić, izvolite.