Govor

Treba ga pročitati, dobro. Pod jedan: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH traži od Vijeća ministara BiH da najkasnije u roku od 30 dana od dana usvajanja ovih zaključaka dostavi cjelovitu informaciju o razlozima neefikasnog djelovanja aktuelnog saziva Savjeta ministara BiH. Pripremite se za glasanje. Dakle, prisutno 15 – za 5, protiv 8, uzdržano 2. Federacija BiH – 5 za, protiv 4, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, nemamo opšte, nemamo entitetske većine. Dakle, konstatujem da ovaj zaključak nije usvojen. Glasamo, izjašnjavamo se o drugom zaključku koji glasi: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH ocjenjuje da je neusvajanje brojnih zakona i dokumenata planiranih Programom rada aktuelnog Vijeća ministara BiH nanijelo ogromnu štetu BiH, njenim građanima, ekonomiji i evroatlanskim integracionim procesima. Molim da se izjasnimo o ovom zaključku. Dakle, pristuno 15 – za 2, protiv 8, uzdržanih 5. Federacija BiH – 2 za, protiv 4, uzdržana 4. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Nemamo opšte, nemamo entitetske većine ovaj zaključak nije usvojen. Izjašnjavamo se o trećem zaključku, koji glasi: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH poziva predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltiju da zbog izrazito loših rezultata u dosadašnjem dijelu mandata podnese neopozivu ostavku na dužnost predsjedavajućeg Vijeća ministara. Molim da se izjasnimo. Prisutno 15 – za 1, protiv 8, uzdražnih 6. Federacija BiH – za 1, protiv 4, uzdržanih 5. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Nemamo opšte ni entitetske većine. Dakle, treći zaključak kolege Bećirovića nije usvojen. Sada pelazimo na izjašnjavanje o Izvještaju o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu. Dakle, prisutno 15 – za 7, protiv 6, uzdržana 2. Federacija BiH – 7 za, protiv 2, uzdržana 1. Republika Srpska - za niko, protiv 4, uzdržana 1. Nemamo, imamo opštu nemamo entitetske većine. Idemo u drugi krug glasanja. Dakle, prisutno 15 delegata – za 7, protiv 6, uzdržana 2. Federacija BiH – 7 za, protiv 2, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, nemamo entitetske većine. Konstatujem da nije usvojen Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu. I time smo stekli uslove da pređemo na tačku 10., tačka devet, pardon, tačka devet, Ad. 9. Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i kantonima Federacije BiH sa izuzetkom policijsko- bezbjedonosnih struktura, dostavljen od Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-1555/20 od 27.07.2020. godine