Govor

... kolegici Pendeš. Niko se dalje ne javlja. Zaključujem raspravu povodom ove tačke dnevnog reda. I sada poslovnički prvo se moramo izjasniti o zaključku Komisije za finansije i budžet Doma naroda i Komisije za spoljnu trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda, s tim da je njihov zaključak identičan zaključku kolegice Dušanka Majkić. Identičan je zaključak i smatrajte ako usvojimo, dakle, Vaš zaključak i zaključak Komisije je identičan, ali mi se poslovnički moramo izjasniti o zaključku Komisije, što znači ako ga usvojimo da smatrate da je Vaš zaključak usvojen.