Govor

Zahvaljujem kolegi Sarajliću. Riječ ima kolega Mladen Bosić. Izvolite.