Govor

Zahvaljujem. Riječ ima kolega Asim Sarajlić. Izvolite.