Govor

Zahvaljujem kolegi Bećiroviću. Da li se neko dalje javlja za riječ?Ne, niko. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti o Mišljenju Ustavnopravne komisije Doma naroda. Prisutno 15 delegata – za 8, protiv 6, suzdržan 1. Federacija BiH – za 4, protiv 6, suzdržan niko, Republika Srpska – za 4, niko protiv, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Dakle, prihvatanjem Izvještaja Ustavnopravne komisije Doma naroda Zakon, dakle, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, predlagača Denisa Bećirovića, nije prihvaćen. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: Savjet ministara BiH, zakon broj: 01,02- 02-1-2015/17, od 09.08.2017. i 27.09.2017. godine), broj: 01,02-02-1-2015,3/20, od 02.09.2020. godine