Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona. Član 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno pravnog sektora i Ustavnopravne komisije Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbama člana 95. Poslovnika Dom naroda i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine uz konstataciju da Prijedlog zakona treba dopuniti Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i Direkcije za evropske integracije BiH. Navedena mišljenja su naknadno dostavljena. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da Prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Riječ dajem Bariši Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije kao nadležne komisije, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo. Riječ dajem predlagaču. Kolega Bećirović, izvolite.