Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona. Član 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno pravnog sektora i Ustavnopravne komisije Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbama člana 95. Poslovnika ovog Doma i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine uz konstataciju da Prijedlog zakona treba dopuniti Mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, Direkcije za evropske integracije BiH. Navedena mišljenja su naknadno dostavljena. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da Prijedlog zakona nije usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Riječ dajem kolegi Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije kao nadležne komisije, ako ima potrebe. Ne. Hvala lijepo.. Riječ dajem predlagaču Zakona ako ima potrebe. Kolega Bećirović. Izvolite.