Govor

Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti o Zapisniku sa 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dakle, prisutno 15 – za 13, protiv niko, suzdržana 2. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, suzdržan 1, Republika Srpska – za 4, protiv niko, 1 suzdržan. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, Ad. 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20, od 09.06.2020. godine