Govor

Zahvaljujem kolegici Pendeš. Znači, iscrpili smo tačku postavljanja delegatskih pitanja i odgovora. Za 12. sjednicu predlažem sljedeći, izmijenjeni i dopunjeni, dakle usaglašen Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima (drugo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-679/20, od 09.06.2020. godine; 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1344/20, od 02.07.2020. godine; 4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: Savjet ministara BiH, broj: 01,02-02-1-596/20, od 31.03.2020. godine; 5. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1490/20, od 22.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagač: delegat Denis Bećirović, broj: 02-02-1-1489/20, od 22.07.2020. godine, sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 7. Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (predlagač: Savjet ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1-2015/17, od 09.08.2017. i 27.09.2017. godine), broj: 01,02-02-1-2015,3/20, od 02.09.2020. godine; 8. Izvještaj o radu Savjeta ministara BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-1494/20, od 22.07.2020. godine; 9. Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko distrikta BiH i kantonima Federacije BiH sa izuzetkom policijsko-bezbjednosnih struktura, dostavljen od Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-50-18-1555/20, od 27.07.2020. godine; 10. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka, broj: 01,02-04-1-1562/20, od 28.07.2020. godine; 11. Izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2019. godini, dostavljeno od Centralne izborne komisije BiH, broj: 01,02-50-1633/20, od 10.08.2020. godine; 12. Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za sprovođenje Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02,03-37-1656/20, od 17.08.2020. godine; 13. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2019. godine, dostavljena od Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 02-16-1-1231/20, od 14.07.2020. godine; 14. Informacija o raspodjeli i korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2019. godine, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1- 1678/20, od 24.08.2020. godine; 15. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića kojom se zadužuje Savjet ministara BiH da, u zakonski najkraćem mogućem roku od godinu dana od usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u saradnji sa nadležnim organima vlasti, preduzme neophodne radnje sa ciljem popunjavanja Granične policije BiH sa 309 novih graničnih službenika, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Granične policije BiH i potrebom zaustavljanja nezakonitih migracija duž cijele državne granice Bosne i Hercegovine, broj: 02-50-6-1399/20, od 07.07.2020. godine; 16. Prijedlog odluke o osnivanju Ad hok komisije Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje postupka imenovanja članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predlagač: Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH, broj: 01,02- 34-1-1583/20, od 30.07.2020. godine; 17. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje članova filijala Kancelarije za raznatranje žalbi u Banjaluci i Mostaru, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-16-1730-2/20, od 11.09.2020. godine; 18. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02- 50-16-1732-2/20, od 11.09.2020. godine; 19. Prijedlog zaključka o osnivanju Privemene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za srpovođenje procedure imenovanja dva predstavnika akademske zajednice i jednog pedstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupije i koordinaciju borbe protiv korupcije, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02- 50-16-1906/20, od 28.09.2020. godine; 20. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, predlagač: Zajednički kolegijum oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-50-16- 1907/20 od 28.09.2020. godine; 21. Izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda – Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta, broj: 01,02-50-16-1092-5,1/20, od 31.08.2020. godine; 22. Imenovanje generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH – Izvještaj o utvrđivanju rang-liste kandidata za imenovanje generalnog revizora Kamcelarije za reviziju institucija BiH, dostavljen od Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure za imenovanje generalnog revizora Kancelarije za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-50-16-1094-5,2a/20, od 28.09.2020. godine; 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH, koji predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske odnose, u vezi sa odobrenjem finansijskog doprinosa u formi donacije za Projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Gradišci, broj: 01,02-21-1- 1711/20, od 26.08.2020. godine; 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (Projekat gradskih saobraćajnica Sarajevo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1- 1712/20, od 26.08.2020. godine; 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu (dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, broj: 01,02-21-1-1713/20, od 26.08.2020. godine. Ovo je usaglašen, izmijenjen i dopunjeni dnevni red Kolegijuma Doma naroda koji ste dobili. Otvaram raspravu. Kolega Bećirović se javlja. Izvolite.