Govor

Poštovani članovi Kolegija, uvaženi kolegice i kolege, dame i gospodo. Moje pitanje se odnosi na Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Naime, članom 8.a. stavom (1) pomenutog Zakona propisano je da nadležni organi su dužni u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog Zakona za svakog državljanina sa evidentiranim prebivalištem izvršiti provjeru ispunjenosti uslova iz člana 8. stav 2, 3. i 4. Dokazi se mogu prikupljati elektronskim putem uz korištenje digitalno potpisanih podataka kod organa nadležnih za vođenje evidencija i u kojima se nalaze relevantni podaci. Moje pitanje glasi: 1. Da li su nadležni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, ministarstva unutrašnjih poslova kantona i Distrikta Brčko izvršili provjeru i koliko? 2. Koliko je tim povodom oduzeto prebivališta od državljana koji nisu poštovali Zakon? Treba imati u vidu da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH donesen 2015. godine i proteklo je punih pet godina od tada do danas. Prebivalište u osnovi predstavlja jednu od najvažnijih pravno relevantnih činjenica od kojeg zavisi ostvarivanje pravnog subjektiviteta svih građana i državljana BiH. Jedan, ovo je Zakon koji je dugo vremena usaglašavan i usaglašen sa svim evropskim zakonodavstvom. Poznato je da se u BiH do tada, a i danas na jednoj adresi prijavljivalo i prijavljuje 30 do 50 lica, a vi znate šta znači kada na jednoj adrsi imamo toliki broj lica koja tobože imaju prebivalište, ozbiljno se nameće pitanje provođenja zakona, ozbiljno se nameće pitanje poreskih izvršenja, naloga policijskih itd. itd. a da ne govorim o neslućenim mogućnostima zloupotrebe u izborima koji slijede i koji će tek slijediti opšti izbori u BiH. Toliko što se tiče pitanja. Hvala.