Govor

Zahvaljujem. Sada riječ dajem kolegi Sredoju Noviću. Izvolite.