Govor

Nema predsjedavajućeg, biće odgovoreno prvi