Govor

Na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 21.07.2020. godine, ovaj Izvještaj nije dobio entitetsku većinu, Kolegij kao nadležna komisija nije postigao saglasnost. Idemo u drugi krug glasanja. Od prisutnih 14 delegata – za je glasalo 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH nije usvojen. Prelazimo na 28. tačku, Ad. 28. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) – III ciklus, podnosilac: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-37-1156/19 od 12.03.2020. godine