Govor

Na 10. sjednici Doma naroda, od 21.07.2020. godine, nije dobio entitetsku podršku, Kolegij kao nadležna komisija nije usaglasio stav o ovom Izvještaju. Idemo u drugi krug glasanja. Glasalo 14 delegata – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu nije usvojen. Prelazimo na tačku 25. Ad. 25. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2019. godini, broj: 01,02-50-18-773/20 od 09.04.2020. godine