Govor

Na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 21.07.2020. godine, ovaj Izvještaj nije dobio entitetsku većinu, Kolegij kao nadležna komisija nije postigao saglasnost. Idemo u drugi krug glasanja. Od 14 prisutnih – 7 za, protiv 4, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za niko, protiv 4, 1 uzdržan. Konstatujem da Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godin nije usvojen. Prelazimo na tačku 24. Ad. 24. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu i Finansijskom izvještaju Agencije za poštanski saobraćaj BiH za 2019. godinu, broj: 01,02-50-18-594/20 od 04.03.2020. godine