Govor

Molim da se ponovi glasanje. Dakle, prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem da Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2019. godinu nije usvojen. Prelazimo na tačku 22. Ad. 22. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Planu rada Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu, broj: 01,02,05/1-50-15-408/20 od 12.02.2020. godine