Govor

Dakle, na sjednici od 21.07.2020. godine ovaj Izvještaj nije dobio entitetsku većinu, Kolegij kao nadležna komisija nije uspio da postigne saglasnost. Idemo se izjasniti u drugom krugu. Od prisutnih 14 delegata – za je 8, protiv 4, uzdržano 2. Federacija BiH – za 8, protiv niko, uzdržan 1. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, konstatujem da se 73 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu nije usvojen. Prelazimo na tačku 20. Ad. 20. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o zaključcima iz mišljenja Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH povodom razmatranja Izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu broj: 02-50-6-16-10/20 od 24.07.2020. godine