Govor

Identično kao i prošle tačke, na 10. sjednici Doma naroda ovaj Izvještaj nije dobio, dakle, entitetsku većinu, nije bilo uslova da se izjasnimo u Kolegijumu, nastojanje, dakle Kolegij kao komisija nije uspio da postigne saglasnost. Idemo se izjasniti u drugom krugu. Od prisutnih 14 delegata – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Dakle, nije usvojen Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu. Prelazimo na tačku 19. Ad. 19. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o 73 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2018. godinu