Govor

Na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 21.07.2020. godine, razmatrali smo 73 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu. Prilikom glasanja nismo imali entitetsku većinu, a nismo imali mogućnost da se izjasnimo u drugom krugu, nismo kao nadležna komisija postigli saglasnost. Sada se izjašnjavamo u drugom krugu. Dakle, prisutno 14 delegata – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. + Konstatujem da 73 izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH o finansijskoj reviziji institucija BiH za 2017. godinu nije usvojen. Prelazimo na tačku 18. Ad. 18. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2018, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02-16-9-1901/19 od 31.10.2019. godine