Govor

Na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 21.07.2020. godine, nismo imali entitetsku većinu, a nije bilo ni uslova za drugi krug glasanja. U Kolegiju kao nadležnoj komisiji nismo postigli saglasnost. Idemo se izjasniti u drugom krugu. Dakle, prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem, dakle, da Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH” nije usvojen. Prelazimo na tačku 16. Ad. 16. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Godišnjem revizorskom izvještaju o glavnim nalazima i preporukama za 2017. godinu, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 01,02-16-1-1856/18 od 06.08.2018. godine