Govor

Na 10. sjednici nije bilo, dakle, od 21.07.2020. godine, nije bilo entitetske većine, Kolegij kao nadležna komisija je zasjedao, nije postigao saglasnost. Glasamo o Izvještaju o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu u drugom krugu. Molim vas da se pripremimo. Dakle, prisutno 14 – za 9, protiv 4, uzdržan 1. Federacija BiH – za 9, protiv niko, uzdržan niko. Republika Srpska – za niko, protiv 4, uzdržan 1. Konstatujem, dakle, da Izvještaju o aktivnostima Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2019. godinu nije usvojen. Prelazimo na tačku 15. Ad. 15. Izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o izvršenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje troškovima prevoza u institucijama BiH”, podnosilac: Kancelarija za reviziju institucija BiH, broj: 02/3-16-1- 1963/19 od 12.11.2020. godine