Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona po članu 103. Poslovnika. Prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste mišljenja Zakonodavno pravnog sektora, Ustavnopravne komisije Doma naroda i Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor utvrdio je da Prijedlog zakona nije usklađen sa odredbama člana 95. Poslovnika Doma naroda, a da je usklađen sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, te da Prijedlog zakona treba dopuniti mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Predstavnički dom je u skladu sa mišljenjem Zakonodavno pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH dostavio Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da Prijedlog zakon nije usaglašen sa Ustavom ni pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Komisija za finansije i budžet Doma naroda nije podržala principe Prijedloga zakona. Riječ dajem gospodinu Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije Doma naroda ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujejm. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet Doma naroda ako ima potrebe. Nema potrebe. Zahvaljujem. Riječ dajem predlagaču Zakona. Nema predlagača Zakona. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti o Mišljenju Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Prisutno je 14 delegata – za je 8, protiv 5, uzdržan 1. Federacija BiH – za 4, protiv 5, uzdržan niko, Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da imamo opštu, imamo entitetsku većinu. Konstatujem da smo prihvatili Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. To znači da Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije COVID-19 nije prihvaćen. Prelazimo na tačku sedam, Ad. 7. Prijedlog zakona o vanrednim mjerama štednje u institucijama usljed pandemije COVID-19 (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 01-02-1-734-1/20 od 10.07.2020. godine sa Mišljenjem Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH