Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona po članu 103. Poslovnika. Prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i principima na kojima je Prijedlog zakona zasnovan. Dobili ste mišljenja Zakonodavno pravnog sektora, Ustavnopravne komisije Doma naroda i Komisije za finansije i budžet Doma naroda. Zakonodavno pravni sektor utvrdio je da Prijedlog zakona nije usklađen sa odredbama člana 95. Poslovnika Doma naroda, a da je usklađen sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, te da Prijedlog zakona treba dopuniti mišljenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Predstavnički dom je u skladu sa Mišljenjem Zakonodavno pravnog sektora Parlamentarne skupštine BiH dostavio Mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Ustavnopravna komisija Doma naroda konstatovala je da Prijedlog zakon nije usaglašen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Komisija za finansije i budžet Doma naroda nije podržala principe Prijedloga zakona. Riječ dajem gospodinu Bariši Čolaku, predsjedavajućem Ustavnopravne komisije ako ima potrebe. Nema. Zahvaljujejm. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić predsjedavajućoj Komisije za finansije i budžet ako ima potrebe. Nema potrebe. Riječ dajem predlagaču Zakona. Nema predlagača, dakle ne javlja se. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Prelazimo, dakle na glasanje. Glasamo o Mišljenju Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Dakle, prisutno je 14 – za 8, protiv 5, uzdržan 1. Federacija BiH – za 4, protiv 5, uzdržan niko, Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Dakle, imamo opštu imamo entitetsku većinu. Dakle, Mišljenje Ustavnopravne komisije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je usvojeno. I da ne tumačim zakon(?) 104. stav (2), zakon 104. stav (3), dakle nakon ovog glasanja konstatujem da nije usvojen, dakle da nije Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine usvojen. Prelazimo na tačku šest, Ad. 6. Prijedlog zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine za borbu protiv pandemije COVID-19 (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 01,02-1-761-1/20, od 10.06.2020. godine, sa mišljenjima Ustavnopravne komisije i Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH