Govor

Dobili ste zahtjev Savjeta ministara za razmatranje Prijedloga zakona o privremenim mjerama u radu pravosudnih i drugih organa Bosne i Hercegovine za vrijeme stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 124. Poslovnika Doma naroda. Predstavnički dom je na 11. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine usvojio Prijedloga zakona po hitnom postupku. Dajem riječ predlagaču ako ima potrebe. Nema potrebe. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Dakle, glasamo o proceduri, o prihvatanju hitnog postupka. Dakle, prisutno je 14 – za 9, protiv 3, uzdržana 2. ..., molim da se ponovi. Dajte ponovite glasanje, ne znam šta nije u redu. Dakle, prisutno je 14 – za 8, protiv 4, uzdržana 2. Dakle, nemamo entitetske većine za hitnu proceduru. Hoćemo li se usaglašavati odmah? Može.