Govor

Zahvaljujem kolegici Bradara. Niko se ne javlja dalje za riječ. Zaključujem raspravu. Sada pristupamo glasanju o Izvještaju Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Prisutno 13 – za 13, protiv niko, uzdržan niko. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, niko uzdržan. Dakle, imamo opštu i entitetsku većinu. Konstatujem da Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu je usvojen. Prelazimo, dakle, na sljedeću tačku dnevnog reda. Predlažem da objedinomo raspravu i izjašnjenja o tačkama od 4. do 7., uključujući i tačku 7. dnevnog reda. Vidjeli ste radi se o ratifikaciji sporazuma finansijskog sadržaja. Otvaram raspravu o objedinjavanju rasprave o ovim tačkama. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Sada ćemo se izjasniti da li smo za to da objedinom raspravu i glasanje. Prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Federacija BiH – 9 za, protiv niko, uzdržan niko, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, 1 uzdržan. Imamo opštu i entitetsku većinu. Dakle, prijedlog je suvojen. Ad. 4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Rumunije o međusobnoj zaštiti tajnih podataka, broj: 01,02-21-1-1310/20, od 01.07.2020. godine Ad. 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Dodatnog protokola br. 6 o trgovini uslugama iz Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006), broj: 01,02-21-1-1355/20, od 03.07.2020. godine Ad. 6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora iz Marakeša Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) za olakšanje pristupa objavljenim djelima slijepim, slabovidnim i licima koja se iz drugog razloga ne mogu koristiti štampom, broj: 01,02-21-1-1345/20, od 02.07.2020. godine Ad. 7. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmijenjene konvencije za satelitske komunikacije (EYTELSAT), broj: 01,02-21-1-1347/20, od 02.07.2020. godine