Govor

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici, održanoj 21.07.2020. godine, usvojio je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u drugom čitanju sa šest amandmana. Predstavnički dom je na 9. hitnoj sjednici, održanoj 15.07.2020. godine, usvojio Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u drugom čitanju sa jednim amandmanom. Budući da je Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu usvojen u različitom tekstu u odnosu na Predstavnički dom Dom naroda je na 5. hitnoj sjednici, održanoj 21.07.2020. godine, u Zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta Zakona iz Doma naroda imenovao delegate: Dušanku Majkić, Asima Sarajlića i Lidiju Bradaru. Zajednička komisija oba doma za usaglašavanje teksta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu na sjednici, održanoj 27.07.2020. godine, konstatovala da je predmet usaglašavanja sedam amandmana i to jedan amandman usvojen na Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i šest amandmana usvojenih u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Zajednička komisija za usaglašavanje teksta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu razmatrala je amandmane koji su predmet usaglašavanja, te je prihvatila amandmane usvojene na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koji su bili predmet usaglašavanja. Na taj način Zajednička komisija je postigla sporazum o identičnom tekstu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Zajednička komisija predlaže Domu naroda i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da usvoje Izvještaj i prihvate jedinstven tekst Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu sa amandmanima koje je Komisija usvojila. Predstavnički dom je na 10. hitnoj sjednici, održanoj 27.07.2020. godine usvojio Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić koju je Zajednička komisija odredila za izvjestioca na sjednici Doma naroda, ako ima potrebe. Izvolite.