Govor

Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ne javlja niko. Zaključujem raspravu. Dajte da se izjasnimo, dakle, Zapisnik sa 4. hitne sjednice. Dakle prisutno je 14 – za 13, protiv niko, uzdržan 1. Imamo opštu, imamo entitetsku većinu, dakle Federacija BiH – 9 za, niko protiv, niko uzdržan, Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da je usvojen Zapisnik sa 4. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Prelazimo na tačku broj dva, Ad. 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. hitne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH