Govor

Dobili ste Mišljenje Komisije za spoljnu trgovinu, politiku, carine, saobraćaj i komunikacije Doma naroda. Riječ dajem gospodinu Amiru Fazliću, predsjedavajućem Komisije, ako ima potrebe. Ne. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Glasamo o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma. Dakle, prisutno je 14 delegata – za glasalo 11, protiv niko, uzdržana 3. Federacija BiH – za 7, protiv niko, uzdržana 2. Republika Srpska – za 4, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem da smo