Govor

Savjet ministara BiH na sjednici održanoj 14.07.2020. godine donio je i dostavio Domu naroda Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske. Dobili ste Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Republike Srpske, za člana je predložena Branislava Milekić. Otvaram raspravu. Ne javlja se niko. Zaključujem raspravu. Idemo se izjasniti, glasamo o Prijedlogu odluke. Dakle, prisutno 14 – za 12, protiv 1, uzdržan 1. Federacija BiH – za 8, protiv 1, uzdržan niko. Republika Srpska – 4 za, protiv niko, uzdržan 1. Konstatujem opštu i entitetsku većinu imamo i konstatujem da smo usvojili Prijedlog odluke o imenovanju člana Državne regulatorne komsije za električnu energiju iz Republike Srpske u koju smo imenovali Branislavu Milekić za člana Državne regulatorne komsije za električnu energiju. Prelazimo na tačku 24. Ad. 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu između Bosne i Hercegovine, koju zastupa Direkcija za evropske integracije Savjeta ministara BiH, i Evropske unije, koju zastupa Evropska komisija, broj: 01,02-21-1283/20 od 29. 06. 2020. godine